About

TIR-FAX NEWS AGENCY

Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX, është krijuar konform ligjeve të Republikës së Shqipërisë në gusht 1996, ndërsa rrugëtimin e parë e ka filluar në Maj 1995.

Në atë kohë AINA TIR-FAX ishte e para dhe e vetmja media e këtij lloji në Shqipëri, një suprizë e kohës.

Që në fillimet e saj, AINA TIR-FAX vendosi që të jetë një media e vërtetë, absolutisht e pavarur, pa ngjyrime politike, sepse vetëm kështu do te ishte e besueshme dhe e suksesshme në vazhdimësi.

 

                             TIR-FAX News Agency e vendosur për të qënë një media elitare duke qëndruar sa më larg politikës, ka dhe do të ketë të gjitha mundësitë që të paraqitet në tërësinë e saj shumë objektive, gjithnjë duke ruajtur pavarësinë si sytë e ballit, duke qenë sa me dinjitoze në punën e saj të përditshme, duke përcjellë tek abonentët e saj, lajme dhe informacione ditore të freskëta, profesionale dhe absolutisht të pavarura.

                                                                                      Agjencia e Lajmeve TIR-FAX, që në fillimet e saj, krijoi një strategji të vetën për sa i përket informimit të abonentëve me lajme dhe informacione të ndryshme nga Shqipëria dhe jashtë saj, në mënyrën më të besueshme të mundshme.

 

TIR-FAX i përmbledh lajmet dhe informacionet që grumbullon nga gazetarët dhe korrespondentët e saj nga Shqipëria, në një buletin ditor lajmesh, i cili më pas dërgohet në formën e buletinit tek abonentët e saj. Buletini ndërtohet në gjuhën angleze sipas rubrikave.

 

Veç buletinit ditor, në stafin tonë ka analistë politikë dhe ekonomikë me shumë përvojë, gjë që plotëson edhe më tepër imazhin e kësaj medie. AINA TIR-FAX mbulon 76 % të territorit të Shqipërisë me gazetarët dhe korrespondentët e saj, duke thithur lajme dhe informacione nga të gjitha fushat e jetës.

 

TIR-FAX News Agency, që në fillimet e saj është mirpritur shume mirë si brenda edhe jashtë vendit. Në mënyrë të veçantë është pritur mirë nga Trupi Diplomatik i akredituar në Shqipëri, edhe nga institucionet ndërkombëtare, të cilët ishin dhe janë prezentë në Shqipëri. Një pjesë e mirë e autoriteteve të lartpërmendura, janë abonentë të AINA TIR-FAX.

Në këtë kontekts, TIR-FAX është pritur mjaft mirë nga 24 vende të ndryshme të Europës, në Kanada e deri në Amerikë, të cilat kanë qenë gjithnjë të interesuara për zhvillimet politike, ekonomike, kulturore, fetare dhe sociale në Shqipëri, duke u informuar nga kjo medie në mënyrë të vazhdueshme dhe mjaft korrekte.

Ju sigurojmë se Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX, shfaq seriozitet në punën e saj duke e parë gazetarinë së pari si një mision shumë të rëndësishëm dhe fisnik, dhe pastaj si një biznes. Falë një pune shumë serioze, me plot angazhim nga stafi, shumë aktive, profesionale dhe plotësisht e pavarur, pas kaq vitesh pune këmbëngulëse dhe pa shkëputje, sot AINA TIR-FAX është mirë me financat që disponon.

Nisur nga eksperienca e më shumë se dy dekada ekzistence në mediat shqiptare, sot AINA TIR-FAX është e organizuar në 4 drejtori rajonale dhe konkretisht: një drejtori rajonale në qarkun e Korçës, një drejtori rajonale në qarkun e Vlorës, një drejtori rajonale në qarkun e Gjirokastrës dhe një drejtori rajonale në qarkun e Shkodrës, ndërsa Drejtoria e Përgjithshme ndodhet në Tiranë.

Me këtë organizim, misioni i AINA TIR-FAX, përmbushet me mjaft sukses duke thithur lajme dhe informacione nga të gjitha zonat e Shqipërisë.

Pas një përvoje të gjatë dhe me shumë vlera, Drejtori i Përgjithshëm i TIR-FAX News Agency-Zenel ÇELIKU, më 29 maj 2012, në New York, është vlerësuar në gazetari me Çmimin e Madh GOLD New York 2012  nga Konventa Botërore e New York, gjithashtu edhe me çmimin mjaft prestigjoz EXELENCE.

 

Por, rrugëtimi i sukseseve të analistit Zenel Çeliku vazhdon edhe më tej. Në 2014, Z. Çeliku eshte vlerësuar nga Misioni Diplomatik me Çmimin “Misionar i Paqes”. Në Tetor 2016, gazetari-analisti Z. Çeliku është vlerësuar “Doctor Honoris Causa” nga Akademia Universale e Paqes në SHBA. Me 2016 Z. Çeliku eshte vleresuar nga Shoqata e Tiranes, me titullin e larte “Mirnjohje e Qytetarise se Tiranes“.

Ky sukses i madh i Z. Çeliku pa dyshim i takon edhe stafit të AINA TIR-FAX, të cilët kanë kontribuar shumë në këto vite duke qenë model në gazetari. Ky sukses nuk frymëzon vetëm Z. Çeliku, por është frymëzim dhe impenjim më i madh në punën tonë të përditshme në gazetari për të gjithë stafin tonë.

Agjencia e lajmeve TIR-FAX, është e suksesshme dhe vazhdon me hapa të sigurtë drejt konkurrencës së egër të mediave. Si e tillë, Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX, ështe shumë e gatshme për të bashkëpunuar dhe për të rritur numrin e abonenteve të saj, për të cilët ne ndiejmë përgjegjesi, respekt dhe vlerësime maksimale.

Blerim Malaj

Kryeredaktor i AINA TIR-FAX.

Tiranë-Shqipëri

English

Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX, was founded in conformity to the laws of the Republic of Albania, in August 1996.

At that time, TIR-FAX NEWS AGENCY was the first and the only media of its kind in Albania, a surprise of that time. Since its beginnings, AINA TIR-FAX was distinct as a genuine media, absolutely independent, distant from politics, as this was the only way to be reliable and successful in the future.

TIR-FAX news agency, determined to be an elite media, completely detached from politics, has been objective in the whole, always sticking to independence, and working with dignity in its daily work by conveying to its subscribers professional and absolutely independent daily news and information. Since its establishment, AINA TIR-FAX built a professional strategy in order to be a reliable media as regards information provided to its subscribers with news from Albania and abroad in the most reliable way possible. TIR-FAX collects the information from journalists and prepares a daily bulletin which is then sent to its subscribers. The bulletin is provided in Albanian and English language. Besides the daily bulletin, TIR-FAX`s staff has also experienced political and economic analysts which make the media more complete. AINA TIR-FAX covers 76 % of the Albanian territory with journalists by absorbing news and information from all the domains.

TIR-FAX News Agency was welcomed since the beginnings in Albania and abroad, in particular, by the Diplomatic corps accredited in Albania, and international institutions present in the country. A good part of the above mentioned authorities are subscribers of AINA-TIR-FAX. In this context, TIR-FAX was welcomed by 24 various countries from Europe to America, which have been interested in the political, economic, cultural, religious and social developments in Albania, by being constantly informed by the media.

We assure you that TIR-FAX is accountable in its job as it considers journalism an important noble mission, and then as a business. Thanks to a very serious, active, professional and fully independent work, AINA TIR-FAX is capable of earning sufficient incomes from its performance. After an intensive and continuous work of more than two decades of experience, AINA TIR-FAX is organized in four regional directorates in Korça district, a regional directorate in Vlora, another in Gjirokastra and a directorate in Shkodra, whereas the General Directorate of AINA TIR-FAX is in Tirana. With this organization, AINA TIR-FAX mission is fully accomplished by providing news from all the areas of Albania.

After a long experience, the General Director of TIR-FAX, Zenel Celiku, was awarded with the both prizes GOLD New York 2012 from the World Convention of New York on May 29, 2012, also “EXCELENCE” prize was awarded. But the road to success for the analyst Mr. Zenel Celiku has been continuous as he was recently praised by the Diplomatic Mission with “Missionary of Peace” prize. In October 2016, the journalist-analyst Mr. Celiku was awarded “Doctor Honoris Causaby the Academy of Peace in USA. In 2016, Mr. Celiku was awarded the high-ranking title “Appreciation  of Tirana citizenship“.

This great success of Mr. Celiku is also attributed to AINA TIR-FAX staff who has contributed all these years to a successful journalism. This success inspires not only Mr. Celiku, but also our daily work in the press media.

Albanian Independent News Agency is very successful and moves forward with secure steps in the wild competitiveness of the media. As such, Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX is ready to cooperate in increasing the number of its subscribers, towards whom we feel responsible and maximal assessment.

Blerim Malaj

Editor-in-Chief of AINA TIR-FAX.

Tirana-Albania