About

REZYME PER TIR-FAX NEWS AGENCY

Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX,eshte krijuar konform ligjeve te Republikes se Shqiperise, ne Gusht 1996, ndersa rrugetimin e pare e ka filluar ne Maj 1995.

Ishte e para dhe e vetmja medie e ketij lloji ne Shqiperi, e cila ishte suprize e kohes. Qe ne fillimet saje, AINA TIR-FAX vendosi qe te jete nje medie sa me e vertete, absolutisht e pavarur,pa asnje ngjyrim politik, sepse vetem keshtu do te jete e besueshme ne vazhdimesi dhe e suksesshme.

staff2

Duke qendruar larg lidhjeve me politiken,TIR-FAX News Agency, do t’i kete te gjitha mundesite qe te paraqitet ne teresine e saj shume objektive, gjithnje duke ruajtur pavaresine si syte e ballit, duke qene sa me dinjitoze me pune e saj te perditshme, duke percjellur tek abonentet e saje, lajme dhe informacione ditore te fresketa, profesionale dhe absolutisht te pavarura. Agjensia Lajmeve TIR-FAX, qe ne fillimet e saje,krijoi strategjien e saj,per te? informuar abonentet e saj me lajme dhe informacione te ndryshme,vetem nga Shqiperia,ne menyre sa me reale.TIR-FAX lajmet dhe informacionet e saj vetem nga Shqiperia,I permbledh ne nje bulletin ditor lajmesh dhe keshtu,ne formen e buletinit i dergon tek abonentet e saj.Buletini ndertohet ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen angleze. Vec buletitin ditor, ne stafin tone kemi analist politik dhe ekonomik me shume pervoje, gje qe e ben me te plote kete medie. AINA? TIR-FAX mbulon 73 % te territorit te Shqiperise me gazetaret dhe korespondentet e saj duke thithur? lajme dhe informacione nga te gjitha fushat e jetes.

director

TIR-FAX,qe ne fillimet e saj u mirprit shume mire si brenda Shqiperise,ashtu edhe jashte saje.Ne menyre te vecante eshte pritur mire nga Trupi Diplomatik i akredituar ne Shqiperi, edhe nga institucionet nderkombetare qe ishin dhe qe jane prezente ne Shqiperi. Nje pjese e mire e autoriteteve te lartpermendura, jane abonente te AINA? TIR-FAX.Ne kete kontekts,TIR-FAX eshte pritur mjaft mire nga 28 vende te ndryshme ne Europe e gjer ne Amerike,te cilat ishin dhe jane te interesuara per zhvillimet politike,ekonomike, kulturore,fetare dhe sociale ne Shqiperi,duke u informuar nga kjo medie ne menyre shume korrekte.

Tir-fax staff

Ju sigurojme se Albanian Independent News Agnecy (AINA) TIR-FAX, eshte vertete shume serioze ne punen e saj,sepse gazetarine e shikon si mision shume te rendesishem dhe fisnik,dhe pastaj si nje biznes nga ku TIR-FAX nxjer fitime per te mbijetuar.Fale nje pune shume serioze, aktive,profesionale dhe plotesisht te pavarur,pas 19 vite pune kembengulese dhe pa shkeputje,sot AINA? TIR-FAX eshte mjaft mire nga financat qe disponon nga te ardhurat e punes se saj. Nisur nga eksperienca e afro 20 viteve ekzistence ne mediat shqiptare, sot AINA TIR-FAX eshte e organizuar ne 4 drejtori rajonale dhe konkretisht, nje drejtori rajonale ne qarkun e Korces, nje drejtori rajonale ne qarkun e Elbasanit, nje drejtori rajonale ne qarkun e Fierit dhe nje drejtori rajonale ne qarkun e Shkodres. Ndersa, drejtoria e pergjithshme sigurisht ndodhet ne Tirane. Me kete organizim, misioni i TIR-FAX-it permbushet me mjaft sukses duke thithur lajme dhe informacione pothuajse nga te gjitha zonat e Shqiperise.

1

Pas nje pervoje te gjate dhe me shume vlera, Drejtori i Pergjithshem i TIR-FAX News Agency-Zenel CELIKU, ne Nju Jork, me 29 Maj 2012, eshte vleresuar me Cmimin e Madh GOLD Nju Jork 2012 edhe me cmimin mjaft prestigjoz EXELENCE.Ky sukses i madh I takon pa dyshim jo vetem Z.?eliku, por tere stafit te AINA? TIR-FAX qe kane kontribuar ne keto vite,per nje pune model ne gazetari.Ky sukses nuk frymezon vetem Z.?eliku, por eshte frymezim dhe impenjim me i madh ne punen e perditshme ne gazetari per stafitin tone.

New York Convent May 2012 Gold Prize for Journalist Zenel Celiku

Agjensia Lajmeve TIR-FAX, eshte e suksesshme dhe ecen me hap ate sigurta ne konkurencen e eger te mediave.Si e tille Albanian Independent News Agnecy (AINA) TIR-FAX, eshte disponibel dhe shume e gatshme per te bashkepunuar dhe per te rritur sa me shume klientet e saj, per te cilet ne ndiejme pergjegjesi, respekt dhe vleresime maksimale.

Zenel CELIKU

Drejtori i Pergjithshem i AINA? TIR-FAX.

world convention 2

HISTORY AND MISSION OF TIR-FAX NEWS AGENCY

Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX was founded based on the laws of the Republic of Albania in August 1995, while it started its journey in May 1995.

It was the first and only media of this kind in Albania and it was truly surprising at the time. Since the beginning, AINA TIR-FAX decided to be a media upholding the truth, independent and without political influences, because this would be the only way to enjoy credibility and success. Refusing to be politically influenced, TIR-FAX News Agency will be able to reflect objectivity and preserve independence as the most sacred thing, by working hard and offer to its readers fresh, professional and independent news and information. Since the beginning, TIR-FAX News Agency, managed to create its strategy, to provide readers with news and information from Albania in real time. TIR-FAX prepares a daily news bulletin with news from Albania and sends this bulletin to its subscribers. The bulleting is both in Albanian and in English. Besides the daily bulletin, TIR-FAX also has highly experienced political and financial analysts. AINA TIR-FAX covers 73% of the territory of Albania with its journalists and correspondents, obtaining news and information from all the domains of life.

World convention

Since the beginning, TIR-FAX was welcomed in Albania and abroad. It was welcomed in particular by the Diplomatic Corpus accredited in Albania and by international institutions present in Albania. The majority part of abovementioned authorities are subscribers of AINA TIR-FAX. In this context, TIR-FAX has been received well in 28 different countries of Europe and America, which were interested on the political, economic, cultural, religious and social developments in Albania.

We assure you that Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX is serious in its work, because it sees journalism as a very important and noble mission and then as a business from which TIR-FAX generates its incomes. Thanks to a very serious, active, professional and entirely independent work, after 19 years of hard work, AINA TIR-FAX today has consolidated its financial situation.

Adarri

Based on a 20 year experience in the Albanian media, today, AINA TIR-FAX is organized into 4 regional directories, namely, a regional directorate in the district of Korca, a regional directory in the district of Elbasan, a regional directory in the district of Fier and a regional directory in the district of Shkoder. Meanwhile, the head office is located in Tirana. Through this organization, the mission of TIR-FAX is successfully fulfilled by absorbing news and information from all the areas of Albania.

After a long and valuable experience, the General Director of TIR-FAX News Agency-Zenel Celiku, was awarded in New York on May 29, 2012 the Great GOLD New York 2012 Prize and the very prestigious EXCELLENCE prize. This big success is attributed not only to Mr. Celiku, but the entire staff of AINA TIR-FAX, which has contributed all these years for an excellent example in journalism. This success doesnt only inspire Mr. Celiku, but it?s also a great commitment in the daily work for our staff.

TV debate

TIR-FAX News Agency is successful and moves forward in a confident way in the strong media competition. As such, Albanian Independent News Agency (AINA) TIR-FAX is ready to collaborate and to increase the number of its clients, for which we show respect and high regards.

Zenel Celiku

General Director of AINA TIR-FAX